ALGEMENE VOORWAARDEN

 

AANMELDING

U kunt zich op twee manieren aanmelden:
• op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist.
• op eigen initiatief.
Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, voeren wij een screening uit om te controleren of wij u in behandeling kunnen nemen. Bij twijfel zullen wij dit niet doen en u adviseren met uw huisarts contact op te nemen. Bij de eerste afspraak dient de patiënt een legitimatiebewijs, een verzekeringspas en veel gedragen schoenen mee te nemen.

 

AFSPRAAK

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Zonder afspraak bent u niet gegarandeerd van een consult.

Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden – gewoon een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen

U krijgt van ons, wanneer uw emailadres in ons systeem staat en afspraakherinnering. LET OP: wij zijn geenszins verantwoordelijk voor deze herinnering. Mocht de herinnering onverhoopt niet worden verstuurd, dan bent u zelf verantwoordelijk om op uw afspraak te verschijnen. Bij het niet verschijnen op uw afspraak ontvangt u van ons een verzuimnota. 

 

VERGOEDING

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de podotherapeutische behandelingen. Overschrijding van de vergoeding komt voor eigen rekening van de patiënt.


AFSPRAAK ANNULEREN

Een afspraak dient ruim van te voren worden afgezegd, minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch (085-8885793 / 06-43403707) of via de mail (info@podoservices.nl). Tevens kun je een bericht achterlaten door de voicemail in te spreken. Zo kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen.

Wordt de afspraak niet minimaal 24 van te voren geannuleerd of niet nagekomen, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen middels een factuur. Let op: deze factuur is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar omdat het niet om verleende zorg gaat. Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

 

CALAMITEITEN

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer) op te volgen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.

 

ROKEN

Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

 

DEFECTEN EN STORINGEN

Wij verzoeken u defecten of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.


BEHANDELING DOOR COLLEGAE

Het kan af en toe voorkomen dat u door iemand anders wordt behandeld dan uw vaste therapeut. Dit zal altijd in overleg met u gaan. Zodoende ontvangt u de beste zorg op het juiste moment.

 

MOTIVATIE

Voor veel behandelingen kiezen wij voor een actieve aanpak, d.w.z; de benadering zal zo functioneel mogelijk zijn. Wij rekenen erop dat wanneer u zich bij ons laat behandelen, u over een gezonde motivatie beschikt.

 

BEREIKBAARHEID

Podo Services is voor al uw administratieve vragen telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur. Wanneer de telefoon niet beantwoord kan worden in verband met patiëntencontact, kunt u de voicemail inspreken waarbij u uw naam, geboortedatum en de reden van bellen inspreekt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt tevens een whatsapp bericht of e-mail achterlaten.

 

OMGANG CLIENTENGEGEVENS

Met het cliënten dossier wordt omgegaan volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, vanaf 25 mei 2018 AVG). Bij schadeclaims tijdens afhandeling van juridische zaken geven wij alleen gegevens vrij met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De patiënt heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze informatie opvragen bij de desbetreffende podotherapeut.

 

KLACHTENREGELING

Als u klachten heeft over uw podotherapeut verwijzen wij u naar de desbetreffende podotherapeut. U kunt altijd vragen om de folder over het indienen van klachten, wanneer u niet tevreden bent met de geboden oplossing. Deze informatie is ook te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Podo Services maakt gebruik van de klachtenregeling van de Wkkgz. De link hiervoor is te vinden op de website.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Facturering gebeurt via Infomedics (per 1 januari 2020) rechtstreeks aan de patiënt direct na de behandeling. U kunt de factuur ook pinnen op locatie tijdens het afhalen van uw hulpmiddelen of direct na de behandeling. De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen het genoemde termijn uit dan verkeert u in verzuim en wijzen wij u hierop in de vorm van een herinnering. Bij uitblijven van reactie en/of sturen wij u een nieuwe factuur met  extra kosten voor administratieve handelingen. Wanneer u daarna nog in gebreke blijft, behoudt Podo Services zich het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Wij schakelen hiervoor een incassobureau en / of deurwaarder in. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de patiënt.

U dient zelf zorg te dragen voor declaratie van de factuur bij uw eigen zorgverzekering.

 

AKKODERING ONDERZOEKS- EN BEHANDELTRAJECTEN

De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.

 

 

INFORMATIEVOORZIENING

U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering.

 

GARANTIE
Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing