Privacyverklaring Podo Services

 

Podo Services, statutair gevestigd aan de Batshoek 71 te Enschede, stelt in deze privacyverklaring dat verzamelde patiëntgegevens / medische gegevens uitsluitend gebruikt en verwerkt worden om effectieve zorg aan patiënt te leveren. Voor het tot stand brengen van deze effectieve zorg wordt gebruik gemaakt van derden (CAM Foot Products, Podolab Hoeksche Waard, James Software, ZorgDomein, VitalHealth en de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie inzake uitvoeren praktijkkeurmerk).

Deze ‘verwerkers’ krijgen alleen die persoonsgegevens in te zien die relevant zijn voor de totstandkoming van effectieve zorg. Dit verschilt dus per verwerker.

 

In ieder geval wordt toestemming aan de patiënt gevraagd voor het gebruik van de gegevens.

 

De patiënt kan op elk gewenst moment zijn toestemming intrekken, alsmede zijn persoonsgegevens inzien, opvragen, corrigeren en / of verwijderen. Op het verzoek van de patiënt kan het dossier overgedragen worden aan een andere zorgverlener, mits daar schriftelijke toestemming voor is gegeven.

 

De standaard bewaartermijn van medische gegevens bedraagt 15 jaar. Uitzonderingen kunnen hierop plaatsvinden.

 

Mocht de patiënt klachten hebben of vragen hebben inzake het gebruik van persoonsgegevens, dan kan deze terecht bij de Functionaris Gegevensbeheer, mevrouw Patricia Gerritsen – Postmus.

 

Naast bovengenoemde rechten, is de patiënt verplicht diverse persoonsgegevens te verstrekken als van verwerkingsverantwoordelijke (lees: de podotherapeut) wordt verwacht adequate zorg te leveren. Wanneer de patiënt niet voldoende gegevens wil verstrekken, dan beroept de podotherapeut zich op het feit dat deze zorg kan weigeren.